martes, 14 de enero de 2014

Contracte de serveis per a l'assistència tècnica per a la realització dels informes preliminars dels emplaçaments dels projectes d’edificació.

 1. Entitat adjudicadora: Infraestructures.cat, empresa pública de la Generalitat de Catalunya.
b) Domicili: Carrer dels Vergós, 36-42
c) Localitat i codi postal: Barcelona 08017
d) Telèfon: 934444444
e) Correu electrònic: correu@infraestructures.cat
El plec de bases i la resta de documentació per la qual es regularà aquesta licitació quedaran
exposats durant el termini de presentació de les ofertes, entre les 9 hores i les 13 hores al
departament de licitació d’Infraestructures.cat.
La informació relativa a la convocatòria de la licitació i la documentació associada a la mateixa
es troba disponible al perfil d’Infraestructures.cat (http://www.infraestructures.cat).

2. Objecte del contracte:
a) Tipus: serveis
b) Descripció: Contracte de serveis per a l'assistència tècnica per a la realització dels informes
preliminars dels emplaçaments dels projectes d’edificació. Clau: EG10
d) Lloc d’execució: DIVERSES COMARQUES
e) Termini de redacció: 12 mesos

3. Tramitació i procediment d’adjudicació
a) Tramitació: ordinària
b) Procediment: obert.

4. Valor estimat del contracte:
Import net: 52.800,00 euros.

5. Pressupost de licitació:
Import net: 52.800,00 euros. Import total: 63.888,00 euros.

6. Garantia provisional: 1.584,00 euros. (3% pressupost de licitació. IVA no inclòs)
Garantia definitiva: 5% preu d’adjudicació. (IVA no inclòs)

7. Requisits específics del contractista
a) .-
b) Se sol·licitarà la documentació acreditativa del compliment dels requisits previs prevista
en l’article 146 del Reial Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei de Contractes del Sector Públic en els termes que figuren en el plec de bases i
la documentació addicional següent:
- En el seu cas, una declaració sobre grup empresarial quan empreses del mateix grup es
trobin en algun dels supòsits de l’article 42.1. del Codi de Comerç i concorrin a una mateixa
licitació (individualment o en UTE).
-En cas que el licitador sigui una persona jurídica, els comptes anuals i l’Informe de Gestió del
darrer exercici i el corresponent informe d’Auditoria, dipositats en el corresponent Registre
Mercantil, o documentació anàloga en cas d’empreses estrangeres.
- Acreditació de condicions socials de treball i d’igualtat

8. Presentació d’ofertes
a) Data límit: 27 de gener de 2014 a les 13:00 hores.
L’horari de presentació d’ofertes serà: de dilluns a divendres de 9 a 14 hores.
b) També s'admetran les proposicions presentades a correus d'acord amb el que preveu el
plec de bases.
c) Lloc de presentació: a l'adreça indicada en el punt 1.
e) No s'admetran ofertes variants.
f) El licitador estarà obligat a mantenir la seva oferta durant 3 mesos comptats a partir de la
data d’obertura de les ofertes.

9. Obertura de les ofertes
Tindrà lloc en l’adreça indicada en el punt 1 a les 10:30 hores del dia 11 de febrer de 2014.

Barcelona, 8 de gener de 2014

Web oficial
 


Invitación Jornada Abierta Conclusiones Workshops Edificios Energía Casi Nula y Presentación II Congreso EECNViernes, 17 Enero 2014 (11:00 a 14:00)
Sala N101, Centro Convenciones Norte
IFEMA, Madrid

 
El próximo viernes 17 de enero se celebrará la jornada abierta de presentación de las Conclusiones de los Workshops de Edificios de Energía Casi Nula que, como sabes, han sido el preámbulo al II Congreso de Edificios de Energía Casi Nula que se celebrará los días 6 y 7 de mayo 2014 dentro de las actividades de la Semana Internacional de la Construcción y Rehabilitación Eficiente (SICRE).

La jornada será abierta y gratuita para todo el sector previa inscripción hasta completar aforo (limitado), siendo imprescindible el registro en la web de los Workshops de Edificios de Energía Casi Nula a través del link www.workshops-edificios-energia-casi-nula.es/inscripciones

Además de las Conclusiones a los Workshops EECN, durante el evento, el Ministerio de Fomento realizará una introducción sobre “Edificios de Energía Casi Nula – Un objetivo para la Administración” y posteriormente, algunos miembros destacados del Comité Técnico del II Congreso de Edificios de Energía Casi Nula participarán en la Mesa Redonda: “Edificios de Energía Casi Nula – Hacia dónde avanzar”.

Al final de la mañana, se presentará el II Congreso de Edificios de Energía Casi Nula y se abrirá el llamamiento a comunicaciones y las temáticas del mismo.

El Grupo Tecma Red reunirá, una vez más, a los actores profesionales más relevantes implicados en el sector de los edificios de Alta Eficiencia Energética y da el pistoletazo de salida al que será el evento referencia sobre los mismos en el 2014. 


Inscripciones: www.workshops-edificios-energia-casi-nula.es/inscripciones