martes, 14 de enero de 2014

Contracte de serveis per a l'assistència tècnica per a la realització dels informes preliminars dels emplaçaments dels projectes d’edificació.

 1. Entitat adjudicadora: Infraestructures.cat, empresa pública de la Generalitat de Catalunya.
b) Domicili: Carrer dels Vergós, 36-42
c) Localitat i codi postal: Barcelona 08017
d) Telèfon: 934444444
e) Correu electrònic: correu@infraestructures.cat
El plec de bases i la resta de documentació per la qual es regularà aquesta licitació quedaran
exposats durant el termini de presentació de les ofertes, entre les 9 hores i les 13 hores al
departament de licitació d’Infraestructures.cat.
La informació relativa a la convocatòria de la licitació i la documentació associada a la mateixa
es troba disponible al perfil d’Infraestructures.cat (http://www.infraestructures.cat).

2. Objecte del contracte:
a) Tipus: serveis
b) Descripció: Contracte de serveis per a l'assistència tècnica per a la realització dels informes
preliminars dels emplaçaments dels projectes d’edificació. Clau: EG10
d) Lloc d’execució: DIVERSES COMARQUES
e) Termini de redacció: 12 mesos

3. Tramitació i procediment d’adjudicació
a) Tramitació: ordinària
b) Procediment: obert.

4. Valor estimat del contracte:
Import net: 52.800,00 euros.

5. Pressupost de licitació:
Import net: 52.800,00 euros. Import total: 63.888,00 euros.

6. Garantia provisional: 1.584,00 euros. (3% pressupost de licitació. IVA no inclòs)
Garantia definitiva: 5% preu d’adjudicació. (IVA no inclòs)

7. Requisits específics del contractista
a) .-
b) Se sol·licitarà la documentació acreditativa del compliment dels requisits previs prevista
en l’article 146 del Reial Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei de Contractes del Sector Públic en els termes que figuren en el plec de bases i
la documentació addicional següent:
- En el seu cas, una declaració sobre grup empresarial quan empreses del mateix grup es
trobin en algun dels supòsits de l’article 42.1. del Codi de Comerç i concorrin a una mateixa
licitació (individualment o en UTE).
-En cas que el licitador sigui una persona jurídica, els comptes anuals i l’Informe de Gestió del
darrer exercici i el corresponent informe d’Auditoria, dipositats en el corresponent Registre
Mercantil, o documentació anàloga en cas d’empreses estrangeres.
- Acreditació de condicions socials de treball i d’igualtat

8. Presentació d’ofertes
a) Data límit: 27 de gener de 2014 a les 13:00 hores.
L’horari de presentació d’ofertes serà: de dilluns a divendres de 9 a 14 hores.
b) També s'admetran les proposicions presentades a correus d'acord amb el que preveu el
plec de bases.
c) Lloc de presentació: a l'adreça indicada en el punt 1.
e) No s'admetran ofertes variants.
f) El licitador estarà obligat a mantenir la seva oferta durant 3 mesos comptats a partir de la
data d’obertura de les ofertes.

9. Obertura de les ofertes
Tindrà lloc en l’adreça indicada en el punt 1 a les 10:30 hores del dia 11 de febrer de 2014.

Barcelona, 8 de gener de 2014

Web oficial