jueves, 5 de junio de 2014

Redacció del projecte, direcció i execució de les obres de pavimentació amb gespa artificial dels camps de futbol del nucli de Seva i del nucli de Sant Miquel de Balenyà


Núm. referència: 20140603L6


Termini de presentació de sol·licituds: 30/06/2014 14:00
Tipus de contracte: Mixtos
Tipus de procediment: Obert
Import: 347.107,44 € IVA exclós
Accés al Perfil de contractant: www.seva.cat

1.
Entitat adjudicadora: Dades generals i dades per a l'obtenció de la informació
:
a) Organisme: Ajuntament de Seva.
b) Dependència que tramita l'expedient: Secretaria.
c) Obtenció de documentació i informació:
-
Entitat: Ajuntament de Seva.
-
Domicili: Carrer de Dalt, núm. 5.
-
Localitat i codi postal: 08553-Seva.
- Telèfon: 938840111.
- Telefax: 938840214.
- Correu electrònic:
seva@seva.cat
.
- Portal informàtic o pàgina web on hi ha la informació i on es poden obtenir els plecs:
www.seva.cat
.
- Data límit d'obtenció de documents i informació: Fins a les 14:00 hores del darrer dia de presentació de proposicions.
2. Objecte del contracte
:
a) Tipus: Contracte mixt redacció projecte tècnic i execució obres.
b) Descripció de l'objecte: Redacció del projecte, direcció i execució de les obres de pavimentació amb gespa artificial
dels camps de futbol del nucli de Seva i del nucli de Sant Miquel de Balenyà.
c) Termini d'execució: 3 mesos des de la notificació de l'acord d'adjudicació.
d) CPV: Redacció del projecte tècnic: De 71000000-8 a 71900000-7 (excepte 71550000-8) i 79994000-8. Execució de
l'obra és: 45110000 i 45212212 i DA0345230000 excepte: 45231000 45232000 i 45234115.
3
. Tramitació, procediment i forma d'adjudicació
:
a) Tramitació:
O
rdinària.
b) Procediment:
O
bert.
c) Subhasta electrònica: No.
d) Criteris d'adjudicació:
-
Criteris que depenen d'un judici de valor (85 %).
- Criteris avaluables de forma automàtica (15%).
4. Valor estimat del contracte
: 420.000,00
EUR (IVA inclòs).
5. Pressupost de licitació
:
347.107,44 EUR
(IVA no inclòs).

veure document en pdf